English En

השמעה בחיוג יזום (Autoplay)

 
שירות השמעה בחיוג יזום (Autoplay) מאפשר ללקוח להקליט קטע קולי בעזרת מערכת יעודית של ועידן ולשדר אותו למספר רב של מאזינים. שידור הקטע המוקלט נעשה ע"י נציג ועידן אל רשימת מאזינים שהוגדרה מראש ע"י הלקוח.
השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.
 
השירות מיושם במגוון שימושים עסקיים בינהם שידור סקירות של בתי השקעות ליועצים פנימיים וחיצוניים, שידור הדרכות והנחיות במגוון עסקים לעובדי החברה, שידור ברכות לחג שמח מחברות ללקוחותיהם ו/או עובדיהם, שידור עדכונים שונים ללקוחות ומגוון שימושים נוספים בהם נדרש להעביר מסר קולי חד כיווני למספר נמענים גדול.
 
להאזנה לדוגמא של שידור ברכת שנה טובה שבוצעה באמצעות שירות הAutoplay, לאלפי אנשי הקשר אצל לקוחותינו, לחץ כאן.